Настанова з якості

Настанова з якості є основним документом системи управління якістю Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ. Настанову розроблено відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 9001:2015 IDT «Системи управління якістю. Вимоги. Вимоги, визначені та описані в Настанові та інших документах системи управління якістю є обов’язковими для всіх працівників і поширюються на освітню діяльність коледжу.

З Настановою можуть ознайомитися потенційні та реальні замовники освітніх послуг для підтвердження можливості коледжу задовольняти їх вимоги, забезпечення стабільної якості надання послуг, переконаність у тому, що вони мають справу з надійним партнером.

Відповідальність за розробку, актуалізацію, відповідність змісту Настанови політиці та цілям у сфері якості Коледжу, своєчасний їх перегляд несе заступник директора з навчально-методичної роботи. Настанова з якості вводиться в дію з дати її затвердження директором коледжу. Настанова видається на паперовому носії та розміщується на веб-сайті коледжу. Оригінал Настанови зберігається у заступника директора з навчально-методичної роботи.

Настанова діє протягом 5 років, за необхідності її зміст переглядається та удосконалюється. Необхідність внесення змін до Настанови з якості визначається учасниками процесів за погодженням із відповідальним за напрям діяльності від керівництва. Представник керівництва з якості забезпечує оприлюднення Настанови, а керівники структурних підрозділів забезпечують індивідуальне ознайомлення працівників з її змістом у цілому або її окремих розділів.