ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

Девіз: Виховуємо Патріота – навчаємо Спеціаліста!

Місія: формування нової конкурентоспроможної генерації фахівців, спроможних максимально повно використовувати свої освітні можливості для особистого успіху та суспільного добробуту в інтеркультурному просторі; створення сприятливої атмосфери для розвитку інтелектуального потенціалу викладачів, співробітників і студентів, становлення їх національної світоглядної позиції.

Візія: Коледж у майбутньому. Коледж є лідером в інноваціях і бере активну участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу, впливаючи на майбутнє українського суспільства. У коледжі органічно поєднуються освітній процес і набуття практичних навичок найвищої якості та методична, виховна, інноваційна, міжнародна діяльність.

Коледж впевнено крокує шляхом інтернаціоналізації в рамках розвитку академічної мобільності, досягнення міжнародних стандартів якості освіти, інтеграції у міжнародні наукові та освітні спільноти, що сприяє підвищенню рівня його визнання у світовому міжнаціональному та міжкультурному просторах.

Політика: Політика Коледжу спрямована на удосконалення якості освітнього процесу на основі застосування сучасних технологій менеджменту якості, дослідження запитів споживачів і прогнозування потреб у фахівцях, які готуються за освітніми програмами Коледжу, залучення викладацького та студентського колективів Коледжу до процесу управління і розробки стратегій розвитку освіти, а також націлена на побудову Коледжу як простору професійної підготовки та життєвого самовизначення людини у всьому різноманітті його проявів в сучасному громадянському суспільстві.

Стратегічна мета – закріплення провідних позицій Коледжу, як інноваційно-орієнтованого закладу освіти, інтегрованого до європейського освітнього простору, спрямованого на підготовку висококваліфікованих фахівців; виховання соціально та професійно значущих якостей майбутніх фахівців.

Головні завдання:

 • забезпечення автономії і академічної свободи Коледжу, здійснення діяльності у відповідності законодавства України в сфері освіти;
 • висока якість здійснення освітньої діяльності;
 • участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
 • виховання всебічно розвиненої особистості, утвердження в учасників освітнього процесу загальнолюдських моральних цінностей, соціальної активності, стійкої громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя;
 • забезпечення поєднання в освітньому процесі освітньої, інноваційної та виховної діяльності;
 • створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу здібностей і талантів;
 • збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
 • розширення міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності;
 • вивчення попиту на спеціальності, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти в Коледжі на ринку праці, постійна диверсифікація освітньої діяльності;
 • проведення заходів з підвищення ефективності професійної орієнтації молоді та працевлаштування випускників;
 • розробка системи вивчення іноземних мов;
 • створення навчально-методичних матеріалів шляхом впровадження сучасних освітніх програм і навчальних планів;
 • розробка нових форм і методів сучасної освітньої політики в Коледжі: впровадження дистанційної освіти, індивідуальних графіків навчаннята ін.;
 • підтримка обдарованих студентів;
 • створення умов для ефективного функціонування студентського самоврядування, інших громадських організацій і об’єднань.

Керівництво Коледжу з метою впровадження та підтримки системи управління якості в особі директора зобов’язується:

 • дотримуватися вимог чинного законодавства, які регламентують діяльність Коледжу, рекомендацій МОНУ, правил пожежної безпеки та санітарних норм;
 • сприяти проведенню процесів системи якості відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 та Стандартів й рекомендацій щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти ESG 2015, задовольняти потреби замовника та постійно поліпшувати систему управління;
 • приймати Політику у сфері якості Коледжу, цілей у сфері якості як складника загальної політики та цілей Коледжу;
 • сприяти дотриманню таких основних цінностей в освітньому процесі: особистість як найвища цінність, спільнота як арена самовираження особистості, відповідальність, доброчесність, гуманізм, громадянська ідентичність, професіоналізм та висока якість освітніх послуг;
 • підтримувати стійку довіру до якості освітніх послуг Коледжу, покращувати позиції Коледжу в Україні та світі;
 • доводити до працівників ідеї важливості задоволення вимог замовників, а також обов’язкових законодавчих і нормативних вимог;
 • проводити аналізу стану й результативності СУЯ, її відповідності прийнятій Політиці в сфері якості, визначення слабких місць у системі і проведення заходів для їх усунення, перевірки виконання поставлених цілей, визначення шляхів і способів удосконалення СУЯ;
 • забезпечувати СУЯ необхідними ресурсами;
 • брати участь у заходах з розробки, удосконалення СУЯ, поліпшення та постійного удосконалення діяльності Коледжу.
 • забезпечувати формування інноваційного освітнього простору, спрямованого на здобуття учасниками освітнього процесу теоретичних знань і практичних навичок задля підвищення конкурентоспроможності на ринку праці;
 • сприяти створенню атмосфери довіри в колективі, підтримки відкритих взаємовідносин, визнання внеску кожного працівника;
 • створювати умови для підвищення кваліфікації та зростання професійного рівня працівників;
 • контролювати дотримання працівниками встановленої Політики у сфері якості та виконання своїх обов’язків відповідно до посадових інструкцій;
 • сприяти своєчасному виявленню невідповідностей у системі управління якістю, їх запобіганню та розробленню коригувальних дій для усунення;
 • здійснювати планування для досягнення стратегічних цілей.

Керівництво Коледжу бере на себе відповідальність за реалізацію цієї Політики, забезпечення умов її виконання всіма необхідними ресурсами; за постійне вдосконалення системи менеджменту освітньої діяльності.

Кожний співробітник Коледжу персонально відповідає за результативність і якість своєї роботи.

Політика у сфері якості