УВАГА!!! УВАГА!!! УВАГА!!!

22.01.2021

Міжнародна Інтернет-конференція ХТЕК КНТЕУ


Інформаційний лист

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ КНТЕУ

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

 

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків

 

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕЛІТИ КРАЇНИ: НОВІ ІДЕЇ, НОВІ МОЖЛИВОСТІ»

 

27 – 28 травня 2021 року

 

 

 

Харків

ХТЕК КНТЕУ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний торговельно-економічний університет,

Харківський державний університет харчування та торгівлі,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,

Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного

торговельно-економічного університету,

ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж

Київського національного торговельно-економічного університету» (Україна),

Мінський торговельний коледж (Білорусь),

Wyzsza Szkola Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu ( Польща),

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu (Польща),

Taste of Peace (Ізраїль),

Національний комерційний коледж при Молдовській економічній академії                        (м. Кишинів, Молдова),

HEC (Higher Educational Center) Faculty for International Tourism and Hospitality Management (Монтенегро, Чорногорія),

KES Colledge (Нікосія, Кіпр),

Lycee des métiers de l”hotellerie Jeam Drouant (Париж, Франція),

Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği (YEPAD),

Marmara Unıversıtesı Alman Dılı ve Edebıydtı (Туреччина),

Hotel Managent Academy (Pusa, India),

Міжнародний кулінарний коледж Interchef (м. Тель-Авів, Ізраїль),

Авіньонський університет (Франція, Авіньон)

 

Шановні колеги!

Запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків закладів вищої освіти взяти участь у

 

VI Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

 

«Формування професійної еліти країни: нові ідеї, нові можливості»

 

27-28 травня 2021 року

 

Мета конференції: об’єднання зусиль науковців, викладачів, аспірантів та практиків; обмін інформацією, ідеями, підходами, методами, досвідом, результатами наукових досліджень та практичних досягнень щодо формування сучасної професійної еліти вищої освіти країни як соціального джерела та генератора нових ідей; пошуку шляхів, перспективних напрямів, нових можливостей і тенденцій переформатування професійної еліти нової генерації в сучасному соціумі для підготовки конкурентоспроможних фахівців готельно-ресторанного бізнесу, туризму, харчових технологій, галузей економіки, управління та адміністрування.


 

Тематичні напрями конференції:

Секція 1. Особливості формування професійної еліти нової генерації в період незалежності України

Секція 2. Неперервна освіта як фактор переформатування сучасної професійної еліти України, її соціальна мобільність

Секція 3. Зарубіжний досвід механізмів формування освітянської професійної еліти в Україні

Секція 4. Професійна еліта як соціальне джерело та генератор нових ідей

Секція 5. Нові можливості освітніх технологій у формуванні професійної еліти

Секція 6. Тенденції формування професійної еліти вищої освіти в сучасному соціумі українського суспільства

Секція 7. Модернізаційний потенціал професійної еліти вищої освіти в Україні: реформування та позиціонування

Форма участі: дистанційна

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька, турецька

Координатор конференції: Гузенко Ганна Миколаївна +38 (050) 985-51-42

 

Усі учасники конференції отримають:

1) електронний варіант збірника тез доповідей

2) електронний Сертифікат учасника

 

Учасники конференції також мають можливість подавати і публікувати наукові статті у традиційному спеціальному випуску міжнародного наукового журналу «ScienceRise» (м. Таллінн, Естонія), що входить до багатьох ресурсів індексування наукової періодики (є наукометричним): IndexCopernicus, CrossRef та інші (дивись посилання: http://eu-jr.eu/sciencerise/about/editorialPolicies#custom-1

Публікація у журналі також зараховується як зарубіжна

Детальну інформацію про журнал «ScienceRise» можна отримати за посиланням: http://eu-jr.eu/sciencerise


Вартість публікації (з урахуванням знижки для авторів з України) складає 50 євро (8-12 сторінок статті). Мова публікації – англійська

Просимо бажаючих авторів до 20 березня 2021 р. надіслати свої статті до редакції журналу з позначкою в темі листа «спецвипуск ХТЕК КНТЕУ» на адресу: sr7508990@gmail.com

Випуск журналу заплановано на квітень 2021 р.

У рамках цієї інтернет-конференції Ви матимете можливість збагатитись новими знаннями та враженнями від спілкувань з провідними науковцями України і зарубіжжя, найкращими кухарями світу, які є почесними членами Слобожанської Гільдії Кулінарів!

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

Просимо Вас не пізніше 30 квітня 2021 року надіслати на електронну адресу conf@htek.com.ua комплект документів:

 • заявку на участь у конференції (Додаток 1)
 • електронний варіант тез доповіді, оформлений згідно з наданими вимогами
 • скановану квитанцію про сплату організаційного внеску

Назва файлів повинна носити прізвище першого автора за зразком: Іванов_заявка, Іванов_тези, Іванов_квитанція

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

 • обсяг тез доповідей: не більше 3-х сторінок тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word
 • шрифт: Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 мм, вирівнювання тексту по ширині
 • поля сторінки – 20 мм з усіх боків
 • формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation (версії 3.0 і вище) або MathType (версії 4.0 і вище) і нумерувати в круглих дужках (2). Формули розташовуються по центру з нумерацією по правому краю
 • рисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з одинарним міжстроковим інтервалом. Рисунки, діаграми й таблиці створюються в чорно-білій гамі. Сканований матеріал, використання кольорів і заливань не допускається! Усі рисунки та таблиці повинні мати назву та бути згруповані як єдиний об’єкт. Рисунок, назва рисунку розміщуються по центру без абзацного відступу. Назва таблиці розміщується по центру
 • переноси в тексті не допускаються
 • сторінки не нумеруються
 • список літератури розміщується після тез у порядку появи посилань у тексті та мусить бути оформлений згідно з чинними вимогами ДСТУ 8302:2015, набирається шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з одинарним міжстроковим інтервалом
 • допускаються тези у співавторстві (не більше 2 авторів на одні тези)

Тези будуть надруковані в авторській редакції

За достовірність фактів, цитат, імен, назв, зміст і орфографію надісланих тез та інших відомостей відповідальність несуть автори

 

Тексти, що не відповідають зазначеним вище вимогам, до збірника не включаються і не повертаються!

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

За участь у науково-практичній інтернет-конференції – 150 грн., який необхідно сплатити до 30 квітня 2021 р. та передбачає отримання електронного варіанту збірника тез та електронного Сертифікату

 

Оргвнесок перераховується на картку Приватбанку 5168 7573 2549 4526

(одержувач – Зоря Роза Раїлівна). У призначенні платежу доцільно вказати прізвище та ініціали автора тез

 

 


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Ганна Гузенко, канд. екон. наук, доцент

Надія Кривошеєва, спец. вищ. катег., викл.-метод.

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ

 

Текст доповіді

 

Список літератури:

 

 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої реформи в Україні : монографія / за ред С.Л. Лондара ; ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2017. 304 с.

 


Для студентів, аспірантів (для одноосібної публікації):

Парушева А., студентка I курсу, відділення економіки та бізнесу

Науковий керівник: Руденко І.В., канд. екон. наук, доцент

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ

 

ПОЗИТИВНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІМІДЖ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗВО

 

Текст доповіді

 

Список літератури:

 1. Шимко О. В. Імідж як інструмент досягнення конкурентних переваг підприємства. Бізнес Інформ. 2019. № 1. С. 440-446

 


Запрошуємо до співпраці в ім’я розвитку освіти в Україні!

 

З ПОВАГОЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ!

 

Додаток 1

 

ЗАЯВКА

 

на участь у VI Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

«Формування професійної еліти країни: нові ідеї, нові можливості»

ПІБ (повністю) ______________________________________________________________

Науковий ступінь ____________________________________________________________

Вчене звання ________________________________________________________________

Повна назва ЗВО (організації), установи ___________________________________

_________________________________________________________________________

Посада _____________________________________________________________________

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника (для студентів, аспірантів)

____________________________________________________________________________

Назва секції (вказати номер) ___________________________________________________

____________________________________________________________________________

Назва тез доповіді ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________________________

E-mail ___________________________(обов’язково)

 

 

 

 

 


Інші новини

  Всі