Положення


Положення про сертифікатні програми ХТЕК КНТЕУ
Положення про індивідуальний навчальний план студента ХТЕК КНТЕУ
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ХТЕК КНТЕУ

Положення про проведення практики студентів ХТЕК КНТЕУ
Положення про порядок організації та проведення наукових заходів у ХТЕК КНТЕУ
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в ХТЕК КНТЕУ
Положення про визнання іноземних документів про освіту в ХТЕК КНТЕУ
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань ХТЕК КНТЕУ
Положення про внутрішню систему якості освіти в ХТЕК КНТЕУ
Положення про оцінювання результатів навчання у ХТЕК КНТЕУ
Положення про рейтинг викладачів ХТЕК КНТЕУ

Положення про рейтинг студентів у ХТЕК КНТЕУ

Положення про соціальну стипендію ХТЕК КНТЕУ

Правила призначення академічних стипендій у ХТЕК КНТЕУ

Положення про атестацію та екзаменаційну комісію в ХТЕК КНТЕУ

Положення про відкриті заняття науково-педагогічних працівників у ХТЕК КНТЕУ

Положення про організацію освітнього процесу в ХТЕК КНТЕУ

Положення про самостійну роботу студентів ХТЕК КНТЕУ

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в ХТЕК КНТЕУ

Положення про академічну доброчесність ХТЕК КНТЕУ

Положення про політику і процедуру вирішення конфліктних ситуацій у ХТЕК КНТЕУ

Положення про раду студентського самоврядування ХТЕК КНТЕУ

Положення про курсову роботу ХТЕК КНТЕУ

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм у ХТЕК КНТЕУ

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників ХТЕК КНТЕУ

Положення про студентський науковий гурток у ХТЕК КНТЕУ

Положення про дисципліни за вибором ХТЕК КНТЕУ

Типове положення про циклову комісію ХТЕК КНТЕУ


Інструкції, методичні рекомендації


Інструкція до розробки програми навчальної дисципліни
Інструкція до розробки робочої програми навчальної дисципліни
Інструкція до розробки силабусу навчальної дисципліни

Методичні рекомендації щодо реалізації студентоцентрованого підходу в навчанні за освітніми програмами в ХТЕК КНТЕУ


© 26.05.2020 | ХТЕК КНТЕУ