Положення


ПОЛОЖЕННЯ про кваліфікаційну роботу
ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу
Положення про студентське самоврядування
Положення про індивідуальний навчальний план студента
ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність
ПОЛОЖЕННЯ про практичну підготовку здобувачів освіти
Положення про порядок організації та проведення наукових заходів
Положення про визнання іноземних документів про освіту
ПОЛОЖЕННЯ про апеляцію результатів підсумкового контролю знань
ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти
ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання результатів навчання здобувачів освіти
ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду
Положення про рейтинг викладачів
Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності студентів у ХТЕФК ДТЕУ
Положення про визнання раніше здобутих результатів навчання у ВСП «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету»
ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті
ПОЛОЖЕННЯ про порядок повторного вивчення здобувачами освіти освітніх компонентів
Положення про соціальну стипендію ХТЕФК ДТЕУ
Правила призначення академічних стипендій у ХТЕФК ДТЕУ
Положення про переведення на вакантні місця державного замовленння
ПОЛОЖЕННЯ про атестацію здобувачів освіти та екзаменаційну комісію
ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників
ПОЛОЖЕННЯ про відкрите заняття
ПОЛОЖЕННЯ про самостійну роботу здобувачів освіти
ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність
ПОЛОЖЕННЯ про політику і процедуру вирішення конфліктних ситуацій
ПОЛОЖЕННЯ про курсову роботу (проєкт)
ПОЛОЖЕННЯ про розроблення та реалізацію освітніх програм фахової передвищої освіти, початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ПОЛОЖЕННЯ про гаранта освітньо-професійної програми
ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників
Положення про студентський науковий гурток
Положення про дисципліни за вибором
Положення про навчально-методичне забезпечення
Положення про сертифікатні програми
ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання
ПОЛОЖЕННЯ про «Диплом з відзнакою»
ПОЛОЖЕННЯ про стейкголдерів освітньо-професійних програм
ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення здобувачів освіти